Fonderna Lagom och Modig har under de senaste fem åren givit en fondinvesterare en genomsnittlig årlig avkastning om cirka 8 procent.

Under perioden har fonden inte varit en renodlad aktiefond hela tiden utan en aktivt förvaltad fond, där andelen placerat i aktie- och räntemarknaden varierat i storlek och över tid. En jämförelse med ett globalt aktieindex, såsom MSCI World, är därför felaktig och missvisande.

Efter att fonderna Modig och Lagom 2015-01-01 blev aktiefonder kan fortfarande underliggande exponering (avseende region, bransch etc.) variera över tid vilket innebär att svårigheten med att hitta rättvisande jämförelseindex kvarstår.