Allra anser att statens skadeståndsansvar via Pensionsmyndigheten uppgår till 1,9 miljarder kronor. Summan motiveras av värdet på den avbrutna börsintroduktionen, som omöjliggjordes av statens agerande, enligt Allra och bolagets juridiska ombud.

Motiveringen för kraven är att svenska staten genom Pensionsmyndigheten agerat i strid med samarbetsavtalet, utanför sin lagliga behörighet, i strid med socialförsäkringsbalken, i strid med förvaltningslagen, i strid med grundlagen och i strid med EU-rätten (inkluderande EU:s konkurrensrätt och regler om fri rörlighet) när man infört bestämmelser i samarbetsavtalet och sedan på visst sätt (fel) tillämpat dessa och socialförsäkringsbalken mot Allra.

”Härutöver önskar Allra tillägga att Allra och dess företrädare angripits av staten genom Pensionsmyndigheten genom brevutskick till Allras kunder, återkommande mediala utspel samt ”läckor” på sätt som inte är tillåtligt enligt svensk offentligrätt och som därtill i flera fall torde kunna konstituera kriminaliserade förtalsbrott enligt svensk, luxemburgsk och dubaisk rätt”, konstaterar Allras ombud Marcus Johansson, advokat och partner på Gernandt & Danielsson, i brevet och fortsätter:

”Pensionsmyndigheten har vidare utövat ad hoc-mässiga och rättsstridiga påtryckningar mot Allra att återkalla överklaganden i rättsprocess mot Pensionsmyndigheten. Vid begäran om utfående av allmänna handlingar har Pensionsmyndigheten konsekvent, systematiskt och flagrant överträtt sina skyldigheter, uppenbarligen just därför att det varit Allra eller dess ombud som begärt utfående av handlingar. Exempelvis har myndighetens handläggningstider varit exceptionellt långa och myndigheten har systematiskt försvårat det praktiska utövandet av den grundlagsfästa rättigheten och brustit i sin serviceskyldighet.”

Allras juridiska ombud konstaterar vidare att det tydliga mönstret är att staten genom Pensionsmyndigheten systematiskt agerar mot Allra på ett sätt som inte är förenligt med bl.a. regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet och de krav på staters agerande mot enskilda som följer av EU-rätten och Europakonventionen.

”Staten genom Pensionsmyndigheten ignorerar rättsstatliga krav på agerande utifrån, som det får uppfattas, föreställningen att någon som myndigheten anser vara skyldig till felaktigheter inte förtjänar skydd av rättsordningens rättssäkerhetsgarantier — kort sagt att ändamålen helgar medlen”, står det i brevet.

Brev från Allra till Staten, 16 mars 2018