Gunnar Axén, ny styrelseordförande för Allra Sverige AB, presenterar bolagets åtgärdsplan. Underlag från dagens pressträff (23/2) finns att läsa här.
  • Utökad översyn av fondverksamheten – organisation, avgiftsstruktur och avkastningsmål
  • All pensionsrelaterad försäljning upphör tillsvidare
  • Ingen koncernintern värdepappershandel tills dess att Pensionsmyndigheten meddelat tydliga riktlinjer för vad som gäller
  • En oberoende internationell granskare tillsätts för att gå igenom samtliga transaktioner mellan fonderna och kapitalmarknadsbolaget

Så kan man sammanfatta huvuddragen i det åtgärdsprogram som pensionsbolaget Allra tagit fram för att hantera den kritik bolaget fått under den senaste månaden.

– Jag vill vara tydlig – förtroendemässigt befinner sig Allra i ett allvarligt läge. Därför hoppas vi att dessa kraftinsatser kan bli ett viktigt steg på vägen mot att reparera förtroendet för bolaget, säger Gunnar Axén, nytillträdd styrelseordförande för bolaget.

Den senaste månaden har Allra varit rubrikernas företag. Det som började som en rättfärdig kritik mot att Allras fonder uppfattas ha genererat en i sammanhanget låg avkastning, i genomsnitt 8 procent per år, har sedermera utvecklats till en granskning där till och med enskilda värdepapper blivit ifrågasatta

– Målet med åtgärdsprogrammet är i grund och botten mycket enkelt. Eventuella fel och brister ska rättas till och vi ska skapa system som säkerställer högsta möjliga kvalitet utifrån kundernas bästa, säger Gunnar Axén.

Bolaget har den senaste tiden arbetat mycket intensivt med att analysera de påstådda och/eller verkliga brister som medier rapporterat, för att hitta effektiva åtgärder och gå kritikerna till mötes.

Åtgärdsprogrammet är utformat för att täcka fyra definierade områden:

  • Komma till rätta med fondernas avkastningsnivå
  • Minska antalet kundklagomål
  • Räta ut frågetecknen vad gäller koncernintern värdepappershandel
  • Öka tydligheten runt ifrågasatta transaktioner i utländska bolag

– Även om vi idag bedömer att det här åtgärdsprogrammet är tillräckligt heltäckande för att hantera den kritik som riktats mot bolaget, kommer jag inte att tveka att föreslå ytterligare fokusområden om vi på vägen uppdagar eventuella nya brister, säger Gunnar Axén

Åtgärdspaketet sjösätts omedelbart och rent operativt blir det styrelseordförande som ytterst kommer att ansvara för att åtgärdsprogrammet fullföljs enligt styrelsens intentioner.

På pressträffen redogjorde bolaget också för hur den fortsatta processen ser ut när det gäller de frågor som Pensionsmyndigheten begärt svar på.

– Handelsstoppet som Pensionsmyndigheten utfärdade förra veckan var naturligtvis besvärande för verksamheten, inte minst ur ett förtroendeperspektiv. Men efter att vi nu vänt på varje sten i jakten på fakta, är det min förhoppning att Pensionsmyndigheten kommer att riva upp beslutet om ett tillfälligt handelsstopp, säger Gunnar Axén.

De formella svaren kommer Gunnar Axén personligen att överlämna till Pensionsmyndigheten allra senast under fredagen.

Ta del av presentationen från pressträffen om åtgärdspaketet (23/2) här.