Två dagar innan Deloitte polisanmälde Allra framhöll den ansvarige revisorn Jan Palmqvist att man, trots en mycket omfattande revision för 2016, inte funnit att några ”formella fel” skulle ha begåtts i verksamheten

Deloittes Jan Palmqvist har varit Allras ansvarige revisor sedan 2012 och är den som år efter år har skrivit under samtliga årsredovisningar, och samtidigt förordat ansvarsfrihet för VD och styrelse. Deloitte har, tillsammans med två investmentbanker, dessutom förberett bolaget inför en planerad börsintroduktion i Q2 2017.Dagens Industri skriver i en artikel den 21 mars ”Jan Palmqvist har sedan 2012 haft tillgång till Allras böcker i egenskap av revisor. Frågan är varför han reagerar först när skandalen redan är ett faktum. Det vägrar han att svara på. Han hänvisar alla frågor till Allra, vilket blir lönlöst då inte heller vi har några svar.

Deloitte har haft alla möjligheter att agera tidigare om de hade upptäckt några felaktigheter under den senaste revisonen eller i verksamheten under alla de år som de ansvarat för revisionen. Men det har de inte gjort. Så vad de har hittat nu, som de inte har hittat tidigare, är svårt att svara på. Som går att höra i filmen ovan framhöll den ansvarige revisorn Jan Palmqvist, så sent som två dagar innan Deloitte polisanmälde Allra, att man trots en mycket omfattande revision för 2016, inte funnit att några ”formella fel” skulle ha begåtts i verksamheten. Två dagar efter uttalandet valde Deloitte att polisanmäla Allra eftersom att man plötsligt misstänkte att brott kan ha begåtts. Ingen vidare förklaring gavs till bolaget och pikant nog får man nog ändå konstatera att Deloitte i praktiken polisanmäler sig själva. De har haft ansvaret för revisionen under alla dessa år och har aldrig haft några invändningar mot verksamheten – samtliga årsredovisningar sedan 2012 har skrivits under, ansvarsfrihet har förordats för VD och styrelse, och inget bolag inom koncernen fått anmärkningar eller oren revisionsberättelse.I sin anmälan skriver Deloitte märkligt nog att ”Anmälan innebär emellertid inte att vi har kunnat konstatera att det har förekommit brottsliga gärningar.”. Konstigt nog Deloitte polisanmäler alltså Allra för att man ”misstänker brott” trots att man inte har funnit några bevis på brottsliga gärningar och dessutom framhållit för bolaget att ”inga formella fel har begåtts”.

Vi beklagar bristen på professionalitet i Deloittes kundhantering, och de frågor och den uppståndelse detta beteende har orsakat. Vårt fokus ligger dock fortsatt på sakfrågan och en fortsatt kamp för en rättvis rättslig prövning.