Allra Sverige har lämnat in sin årsredovisning för sent till Bolagsverket. Det är givetvis djupt beklagligt. Bakgrunden till detta är att revisorerna i ett dotterbolag utomlands – trots upprepade påpekanden och klargöranden av vilka allvarliga konsekvenser detta skulle kunna leda till – inte fullgjorde sitt arbete i tid. Det är således omständigheter utom vår kontroll som lett fram till den tråkiga situationen att åklagaren inlett en förundersökning om ”bokföringsbrott”, vilket det heter om man lämnar in årsredovisningen för sent. Jag är övertygad om att när vi får en möjlighet att redogöra för de omständigheter som förevarit och de åtgärder vi vidtagit för att undvika en för sen inlämning av årsredovisningen så kommer inte detta att kunna leda till några ytterligare åtgärder från myndighetens sida. Ingen har blivit delgiven misstanke om brott.

Gunnar Axén
Styrelseordförande, Allra Sverige AB