ÖPPET BREV TILL SVENSKA REDAKTIONER

Felaktigheter i bevakningen om Allra

Jag, Alexander Ernstberger, hade under mina två månader i häktet inte någon möjlighet att följa eller bemöta det som har skrivits om Allra-koncernen, eftersom jag i praktiken var helt isolerad. Nu har jag haft möjlighet att läsa i kapp det som skrivits om Allra-koncernen. Jag kan konstatera att det förekommer en stor mängd faktafel vid sidan av påpekanden att vi varit kriminella, trots att inget prövats rättsligt eller någon dom avkunnats.

Nedan bemöter jag det som utgör de grövsta faktafelen. Det som kan betraktas som rena förtal kan komma att hanteras genom andra processer.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Kunderna är lurade/Det har varit dålig avkastning
Allras fonder har i snitt givit spararna 11% årlig avkastning efter alla avgifter, vilket kan jämföras med börsen som i snitt avkastar kring 7% årligen. Fondavgiften för premiepensionsspararna har aldrig överstigit 0,55 % per år.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Det har försvunnit pengar från Allra

Att pengar har försvunnit stämmer inte. Några pengar i har inte lämnat spararnas konton. Det har även hävdats att vi har belastat fonderna – och därmed i praktiken spararna – genom att göra dyra transaktioner med bolag inom vår koncern. Även detta är felaktigt. Dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor, vilket även våra revisorer, såväl nuvarande (BDO & Grant Thornton) som föregående (Deloitte), granskat och godkänt.

Allras fonder har sedan start genererat flera miljarder kronor i avkastning till sina sparare – i snitt 11% årligen enligt Pensionsmyndighetens egna beräkningar. De derivattransaktioner som Allras fonder har gjort med Oak Capital 2012 och med Allra Capital Markets 2015-2016 har även dessa skapat en god avkastning för spararna.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har ”mjölkat” sina sparare
Detta är ett helt felaktigt och grundlöst påstående, lika fel som att påstå att Ikea skulle mjölka sina kunder på pengar bara för att de gör en vinst varje gång någon köper en vara från dem. Allra är ett vinstdrivande aktiebolag som tjänar pengar på att tillhandahålla fonder och förvaltningsprodukter till sparare, och sparare som har använt Allras produkter har genom sin avkastning tjänat pengar. Sparare som inte är nöjda har kunnat lämna oss, utan att vi haft någon inlåsning.

En fond har en fondavgift, även kallat förvaltningsavgift, men fonden har även flera andra kostnader förknippade med förvaltningen. Däribland kostnader så som courtage och spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs på de värdepapper som fonden handlar). Det gäller alla fonder som finns på marknaden, även statliga AP7. Om dessa kostnader ses som att ”mjölka” så mjölkar även statliga AP7 sina sparare på miljardbelopp varje år.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har betalat ofattbara 40-60% i avgifter vid derivataffärer
Påståendet stämmer inte och baseras på en helt felaktig och irrelevant beräkning. Sant är att Allra har haft kostnader på mellan 0,075% och 1,30% för dessa transaktioner. Kostnaden för de derivat som Allra har investerat i ska beräknas på värdepapprets exponeringsbelopp och löptid och inte i relation till premiebeloppet.

Som exempel kan ett värdepapper – en aktie på Stockholmsbörsen – kosta 100 kr i nominellt belopp.

Man kan också välja att göra investeringar genom derivat för exempelvis 0,10 kr i köpeskilling (premiebelopp) för att få en exponering på 100 i denna aktie. För det kan motparten (säljaren av derivatet) ha en intjäning om 0,60 kr. Att då sätta 0,60 kr i relation till 0,10 kr är missvisande eftersom man i praktiken köpt en exponering (aktiens underliggande värde) på 100 kronor. Därmed blir jämförelsen helt irrelevant och ger en marginal i affären om 600 procent när marginalen de facto är 0,60 procent i förhållande till den exponeringen – den investeringen som i praktiken gjorts. Man jämför helt enkelt äpplen och päron.

Att använda sig av derivat i förvaltningen är vanligt förekommande, eftersom det är kostnadseffektivt. Något som i slutändan gynnar spararna.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har köpt komplicerade finansiella produkter för att berika ägarna
Det stämmer inte. Den kritiserade produkten (Natixis-certifikatet som SvD skrev om 21 februari 2017) som Allra Capital Markets 2015 tjänade cirka 80 miljoner kronor på har efter avgifter givit spararna en halv miljard kronor i avkastning. Produkterna som köptes av Oak Capital 2012 har genererat drygt 30% avkastning till spararna, dvs cirka 150 miljoner kronor – efter avgifter. Transaktionerna med Oak Capital har även granskats av svenska Finansinspektionen.

Priset för att göra dessa transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor, vilket också revisorerna konstaterat.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allras säljmetoder har varit lurendrejeri
Allra har precis som alla andra banker och värdepappersbolag följt de lagar och regler som gäller vid förmedling av finansiella tjänster, däribland kravet på behov, kundens lämplighet och transparent informationsgivning om risker och avgifter. Allra har genomfört över en kvarts miljon rådgivningssamtal. Allra har granskats av berörda myndigheter och har aldrig varit föremål för sanktioner – Allra har följt de lagar och regler som gäller. Allra har även haft välordnade rutiner för hantering av synpunkter och klagomål vilka även löpande har granskats av bolagets så kallade compliancefunktion, som ser till att lagar och regler efterföljs.

Man kan diskutera om vårt sätt att sälja varit för aggressivt. Vi anser inte det. Och även om man anser att Allras försäljning varit för aggressiv så är det inte samma sak som att den har skett i strid med gällande lagar och regler. Vi välkomnar en sådan eventuell granskning. Pensionsmyndigheten har registrerat totalt 65 kundsynpunkter rörande Allras säljsamtal, dessa finns att läsa här tillsammans med våra kommentarer.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har haft ett ovanligt upplägg
Nej, att en finansiell koncern som bedriver fondverksamhet även har ett mäkleri är vanligt förekommande. De fyra storbankerna i Sverige har exakt samma struktur genom vilken de handlar upp till 30% av sina värdepapperstransaktioner genom enligt en analys som DI 8 juni 2015 har gjort.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Allra har haft sina fonder i Luxemburg, vilket skulle vara tveksamt eller skumt
Att ha fonder i Luxemburg är mycket vanligt, och kostnadseffektivt för spararna. Luxemburg är det land i Europa som flest antal fonder har sitt säte i. Cirka 55% av alla fonder som distribueras på pensionsmyndighetens fondtorg är registrerade i Luxemburg, däribland flertalet fonder från bland annat SEB och Swedbank.

 

FELAKTIGT PÅSTÅENDE: Ägarna har tagit pensionärernas pengar och stoppat i egen ficka
Allra är precis som bankerna ett vinstdrivande aktiebolag. Genom att vi fått ett stort antal kunders förtroende har vi också tjänat stora summor, något som inte är olagligt. Vi anser inte att det heller varit omoraliskt eftersom att vi har levererat en god avkastning till våra sparare – i snitt 11% årligen.

De överskott som under åren har delats ut till Allras aktieägare har granskats och reviderats av bolagets revisorer och beskattats i Sverige. Allras verksamhet är hårt reglerad och har granskats av flera av varandra oberoende revisorer och tillsynsmyndigheter, däribland Finansinspektionen, utan att någon har funnit några fel eller oegentligheter.