Inslaget finns att höra här

Sveriges Radio sänder idag (14/3) ett inslag där Svensk Fondservice kritiseras för investeringsbeslut avseende värdepapper som gav cirka 30 procents avkastning för fonderna under ett år. I artikeln kritiserar Sveriges Radio även den förvaltning Svensk Fondservice hade under 2012, och spekulerar i att dess eventuella handelsmotparter kan ha haft höga marginaler på en del värdepapper som Svensk Fondervice investera i.

Vi ställer oss frågande till de påståenden som görs i inslaget.

Svensk Fondervice har historiskt sett tagit många hundratals investeringsbeslut varje år. Värdepappershandel har gjorts med ett stort antal ledande aktörer i Sverige och internationellt. Fonderna har köpt alla typer av värdepapper sedan start och all handel har skett i enlighet på marknadsmässiga villkor och med bästa möjliga utförande (best execution), en konkurrensutsättning som säkerställer att fonderna köper värdepapper av den motpart som kan erbjuda lägsta pris.

Det enskilda värdepapper som lyfts fram i Ekots inslag gav fondandelsägarna cirka 30 procent i avkastning. Det innebär att en fondandelsägare som investerade 100 kr, senare fick ut 130 kr på den aktuella investeringen – med andra ord en god investering.

Vad en enskild motpart har haft för marginal på värdepapperstransaktionerna med fonderna har vi dock ingen direkt insyn i – och det är det normala för alla fondbolag. Vad vi dock kan konstatera är att denna motpart erbjöd det lägsta priset och således var det billigaste alternativet för fonderna.

I inslaget refereras det även till att en del av Allras medarbetare ska ha haft en bakgrund hos Oak Capital, med antydningar om att det skulle vara konstigt. Allra har genom åren rekryterat ett stort antal medarbetare från Finansinspektionen, Pensionsmyndigheten, motparter, samarbetspartners, försäkringsbolag och stora institutionella kunder. Det är så som rekrytering ofta sker inom finansbranschen, och det anser vi är ett mycket bra sätt att rekrytera på.

Under åren har vissa nyckelmedarbetare inom Allra fått möjlighet att investera i bolaget, däribland Ewran Mersin och Olle Marcusson. Vi är ett medarbetarägt bolag, och övertygade om att vi inte är ensamma om att erbjuda kompetenta medarbetare möjlighet till delägarskap.

Grundarna av Allra har aldrig varit delaktiga i enskilda investeringsbeslut – varken nu eller under 2012 då denna värdepapperstransaktion skedde.