Alexander Ernstberger kommenterar Resumés artikel om Allras krishantering:

Sedan SvD inledde sin granskning av Allra för cirka en månad sedan har vi svarat på över 50 frågor. Transparens och förtroende är vår högsta prioritet men med anledning av frågornas karaktär och extrema detaljgrad kring enskilda delar av verksamheten (exempelvis frågor kring enskilda värdepapper) har vi valt att svara skriftligen eftersom att det varit viktigt att svaren är korrekta och utförliga. SvD kan givetvis önska att vi hade besvarat dessa frågor muntligen i en fysisk intervju men jag kan med säkerhet konstatera att det inte finns något annat fondbolag som skulle svarat på dessa typer av frågor muntligen av det enkla skälet att det helt enkelt är omöjligt att ha den information som efterfrågats i huvudet. Det krävs faktaunderlag för att svara på majoritet av de frågor som ställts och med anledning det har skriftliga svar varit mest lämpligt.   

I samband med Pensionsmyndighetens beslut att köpstoppa våra fonder inkom SvD med ett antal frågor som ännu inte besvarats från vår sida. Skälet till detta är att vi nu har fullt fokus på processen med Pensionsmyndigheten och SvDs frågor är av en karaktär som skulle kräva tid från de som nu arbetar med underlaget till Pensionsmyndigheten. Det vore dessutom oklokt av oss att föregå den pågående processen genom att föra dialogen i media. Med detta sagt, vänder jag mig dock starkt mot SvDs beskrivning om att ”många frågor som står obesvarade”. Det rör sig alltså om ett mindre antal frågor som vi nu inte besvarat och vi avser göra det så snart vi får möjlighet.  

Beträffande annonsen har vi bett om att få publicera den i SvD, för att kunna ge vår syn på den aktuella mediegranskningen, men de har vägrat att publicera den. I sammanhanget vill jag även framhålla att vi vid upprepade tillfällen exempelvis bett Svenska Dagbladet att publicera rättelser till de felaktiga uppgifter som de tidigare publicerat, och även där har de har dock vid flera tillfällen vägrat göra det.

Ett exempel på det är en artikel där de påstår att ”Sparare har lagt miljoner på fonder med osäkert värde”. Det är direkt felaktigt och de har ännu inte publicerat en rättelse trots att vi påpekat detta (läs mer i följande pressmeddelande)

Detta strider mot journalistförbundets publicitetsregler, femte punkten, där det står ”Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna.”.

Övriga medier som skrivit rewrites på SvDs artikel från den 17/2 har senare publicerat rättelser men SvD har vägrat göra det, tills idag – 4 dagar efter ursprunglig publicering.