Allra skickade den 15 december ett brev till Deloitte AB och revisor Jan Palmqvist som under räkenskapsåren 2015 och 2016 och fram till den 16 mars 2017 var revisorer för de svenska bolag som ingår i Allrakoncernen samt ansvariga för koncernrevisionen.

I brevet påpekar Allra bland annat att revisorerna och närstående inom Deloittegruppen vid flera tillfållen under 2016 och 2017 utan anmärkningar har granskat och reviderat koncernens och koncernbolagens verksamhet och specifikt vissa transaktioner med derivat som gjordes av Allra S.A. SICAV med medverkan av Allra Asset och Allra Dubai under december 2015 och år 2016. Deloittegruppen har även granskat Allra S.A. SICAVs värderingar av Derivaten. Derivattransaktionerna under 2015 granskades t.ex. i samband med revisionen av räkenskapsåret 2015 vilket även lyftes i det s.k. Management Letter, dock utan att kritik av någon betydelse i nu relevanta avseenden framfördes, se Management Letter till Allra S.A. SICAV den 20 maj 2015. Tvärtom betecknade Revisorerna under 2016 regelefterlevnaden, riskkontrollen och internrevisionen inom Allrakoncernen som tillfredställande. Revisorerna framhöll vidare i rapporten att man löpande haft en nära dialog med revisorerna i Dubai och Luxemburg. Revisorerna har också granskat Derivattransaktionerna inför den planerade börsnoteringen eller försäljningen av Allrakoncernen. Revisorerna har under dessa processer aldrig framfört några invändningar mot Derivattransaktionerna. Så sent som i månadsskiftet januari-februari 2017 var Revisorerna av uppfattningen att det inte förelåg några missförhållanden, än mindre misstänkt brottsliga transaktioner, i Allrakoncemen som förhindrade en börsnotering. Jan Palmqvist uttryckte också under noteringsprocessen vid samtal om just Derivattransaktionerna att Deloitte specifikt granskat dessa och att de var helt i sin ordning.

Allra Sveriges skadeståndsanspråk torde uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor med hänsyn tagen till värderingen av koncernen vid årsskiftet 2016/17.

Brevet i sin helhet finns att läsa här
Brev från Allra till Deloitte AB och Jan Palmqvist 15 december 2017