Svenska Dagbladet kommer i morgondagens tidning (16/3) att publicera en artikel om att Mattias Bengtsson, tidigare delägare i Oak Capital, under 2012 köpte in sig i Supero AB (som vid tidpunkten ägde Svensk Fondservice).

Aktieöverlåtelsen gällde 8 procent i Supero AB och Alexander Ernstberger och David Persson sålde aktierna via sina privata ägarbolag. Affären värderade Svensk Fondservice till cirka 1,5 miljarder kronor vid tidpunkten och försäljningsbeloppet för aktierna uppgick till cirka 100 miljoner kronor.

Allra har fått ett antal frågor från Svenska Dagbladet angående detta. Nedan publiceras frågorna och svaren i dess helhet i syfte att ge läsarna av Allra Inifrån en möjlighet att själva skapa sig en helhetsbild av frågeställningen.

Längst ned i inlägget finns även kommentar från Mattias Bengtsson angående investeringen i Svensk Fondservice.

 Alexander Ernstberger och David Perssons svar på frågor från Svenska Dagbladet
:

Har Alexander och David någon generell kommentar till att man sålde aktier till Mattias Bengtsson 2012?
Mattias är en privat och passiv investerare som, till vår kännedom, investerat i ett stort antal olika bolag genom åren, däribland Svensk Fondservice. Han erbjöds möjligheten att göra en investering i bolaget under 2012 mot bakgrund av att vi såg ett behov av att få in fler finansiärer för att kunna utveckla bolaget i linje med vår vision och affärsplan.

Vi såg det som attraktivt att få in en branschkunnig och kapitalstark delägare som kunde säkra utvecklingsplanerna för bolaget. Merparten av vinsten från försäljningen av aktier till Mattias  har vi återinvesterat i verksamheten, bland annat genom förvärv. Genom förvärven så har vi lyckats bygga en diversifierad verksamhet, med eget fondbolag, kapitalmarknadsbolag och försäkringsverksamhet som idag omsätter nära 800 miljoner kronor, som sysselsätter 300 personer och som har betalt hundratals miljoner i svensk skatt. 

När köpte Mattias Bengtsson aktierna?
Köpeavtalet mellan parterna är daterat 9 juli 2012, likviddag var 31 augusti 2012.

Var affären i Supero kopplad till de affärsmässiga kontakterna mellan Svensk Fondservice och Oak Capital?
Nej, självklart inte. Vi som ägare till Svensk Fondservice har aldrig haft ambitionen eller möjligheten att påverka förvaltarnas beslut – förvaltares investeringsbeslut med motparter i transaktioner är alltid deras egna. Vi har aldrig någonsin varit delaktiga i förvaltarnas upphandling med någon motpart.

Var det klokt av Alexander och David att göra en privat affär med Mattias Bengtsson?
Givet den medierapportering som varit kring Mattias investering i Svensk Fondservice har vi förståelse till de frågor som ställts om hur Mattias bolag Firstmile kapitaliserade sig, men det var vid tillfället för investeringen okänt för oss. Vi kan inte se något problem med att en passiv ägare tror på affärsplanen och väljer att investera.

Affären värderar Svensk Fondservice till över 1,5 miljarder kronor. Var det en rimlig värdering och vad bygger den på?
Det är en fråga som måste ställas till den person som vid tidpunkten gjorde investeringen, dvs. Mattias. Han gjorde givetvis en omfattande analys av bolaget och kom fram till att värderingen stod i relation till bolagets affärspotential vid tidpunkten, där vi också tycker att potentialen blivit bekräftad. I vårt perspektiv värderades bolaget som ett blivande fintechbolag med den unika positionen av att ha ett eget stort kassaflöde och stor tillväxtpotential inom flera segment.

 


 

Kommentar från Mattias angående investeringen i Svensk Fondservice:

 Någon månad innan förvärvet gjorde jag en DD av Svensk Fondservice och gjorde även en värdering baserat på flera antaganden om tillväxtpotential och framtida värdeskapande som senare skulle bekräftas och i många fall överträffats. Bolaget fick senast i somras en indikativ värdering på över två miljarder kronor av oberoende investmentbanker och var som bekant på väg mot en börsnotering, säger Mattias.

 Vid förvärvstidpunkten så hade Svensk Fondservice cirka 8 miljarder kronor under förvaltning och vid utgången av 2016 så uppgick det förvaltade kapitalet till cirka 22 miljarder kronor. När man väger in allt i efterhand så förefaller värderingen låg vid tiden för förvärvet, speciellt givet att alla antaganden slagit in över förväntan. Ett motsvarande bolag på ett internationellt plan skulle förmodligen vara värderat till det dubbla, säger Mattias.

Självklart finns det alltid risker i onoterade innehav, jag var därför mån att i samband med förvärvet förhandla en rättighet som skulle kunna ge mig möjlighet att förvärva ytterligare andelar i bolaget, avslutar Mattias.