Idag sände Sveriges Radio ett reportage i vilket de hävdar att Allra har”överfört 150 miljoner kronor av pensionsspararna pengar från sitt bolag i Dubai i syfte generera vinster till moderbolaget”.

Inslaget ger en väldigt missvisande bild av Allra samt verksamheten som drivits inom kapitalmarknadsbolaget i Dubai. Allra vill därför göra följande förtydliganden:

Inga pengar har ”överförts” från pensionssparare till Allra
Alla fonder, till och med sjunde AP-fonden, har kostnader kopplade till värdepapperstransaktioner – det är ingenting som bara rör Allra.Att framställa sedvanliga transaktionskostnader som ett sätt att överföra pengar från pensionsspararna är direkt vilseledande eftersom att dessa kostnader inte går att undvika. I sammanhanget bör det även framhållas att dessa värdepapperstransaktioner har reviderats och godkänts av Deloitte i samband med 2015 års bokslut. Fonderna är dessutom under tillsyn av den luxemburgska Finansinspektionen och de har naturligtvis inte haft några invändningar mot värdepapperstransaktionerna eftersom att de är helt i linje med branschstandard.

Alla värdepapperstransaktioner har skett i enlighet med alla lagar och riktlinjer
Alla värdepapperstransaktioner har skett i enlighet med best execution vilket innebär att fonderna köpt värdepapper till lägsta möjliga pris. De värdepapper som köpts har adderat stora värden för andelsägarna och kostnaderna som fonderna haft för att investera i dessa värdepapper har varit mycket låga i förhållande till den avkastning som de genererat. Inget har hittills kunnat att någon transaktioner inte är korrekt gjort enligt gällande lagar och regler.

Ingen har kunnat påvisa att det skett några fel eller något olagligt i Allras verksamhet
Under de senaste veckorna har det florerat ett stort antal påståenden och indicier om Allra som inte kunnat beläggas med fakta. Det är givetvis fördelaktigt för Pensionsmyndigheten och konkurrenter att försöka framställa Allra i dålig dager men faktum kvarstår – ingen har kunnat påvisa att Allra inte följt gällande lagar samt regelverk, och ingen i Allra har delgivits misstanke om brott.

Det är Allras förhoppning att ovanstående förtydliganden ska bidra till att skapa en mer rättvisande och korrekt bild av verksamheten framöver.