Under eftermiddagen den 17 mars har Allra, via sitt juridiska ombud, inkommit till Förvaltningsrätten i Stockholm med överklagande av Pensionsmyndighetens beslut, samt ett yrkande om att verkställighet av beslutet skjuts upp.

Nedan redogörs för några av huvuddragen i argumentationen om varför beslutet är felaktigt och sker utan lagstöd:

  • Pensionsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen samt att ge såväl generell som individuell information om pensionen. Uppdraget är följaktligen administrativt och informativt.
  • Av EU-rätten och lagen om värdepappersfonder följer att det endast är Finansinspektionen eller dess utländska motsvarigheter som kan utfärda föreskrifter om hur fondföretag ska bedriva sin rörelse, bedriva tillsyn över fondföretag inom PPM-systemet och sanktionera fondföretag.
  • I förevarande fall har varken den svenska Finansinspektionen eller den luxemburgska motsvarigheten (som utövar tillsyn över Allra) ingripit. I stället har Pensionsmyndigheten ingripit med stöd av Samarbetsavtalet, vilket enligt lagstiftaren och förarbetena endast ska avse tekniska frågor om det praktiska samarbetet.
  • Pensionsmyndigheten har till grund för sitt beslut lagt kritik mot vissa transaktioner som redan har granskats och accepterats av Finansinspektionen.
  • Myndighetens beslut bygger på vag och svepande kritik mot förhållanden utan att myndigheten bestyrkt något konkret fel. I centrala avseenden grundas beslutet på helt irrelevanta omständigheter, omständigheter som Allra inte beretts tillfälle att kommentera på före beslutet, kvasimoraliska omdömen och på transaktioner som redan granskats och accepterats av Finansinspektionen som inte riktat någon kritik häremot.

Ta del av de dokument (huvuddokument samt bilagor) som idag översändes:

Överklagande och yrkande om inhibition Allra

Bilagor överklagande och yrkande om inhibition Allra