– Genomgång av kritiserade transaktioner utan anmärkning

Allras revisorer BDO och Grant Thornton ger Allra en ren revision. Det betyder att de i media ifrågasatta transaktionerna i Allras fonder granskats av bolagets revisorer utan att några anmärkningar gjorts. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts.

Under året så har det framförts påståenden om oegentligheter i Allras fondförvaltning och värdepappershandel. Dessa påståenden ledde bland annat till att Pensionsmyndigheten avregistrerade Allras fonder från sitt fondtorg. I samband med detta valde även bolagets revisorer Deloitte att avgå i förtid.

”Allra har under året utsatts för massiv kritik. Rykten säger att pengar ska ha försvunnit och att Allras sparare har blivit lurade. Det är grundlösa påståenden. Jag vidhåller att inga fel har begåtts, nu kan mitt påstående också styrkas av sakkunniga från några av världens största revisionsbyråer. Fakta är att huvuddelen av Allras fonder har levererat en genomsnittlig positiv avkastning till spararna på i snitt 11% per år under de senaste fem åren.” säger Alexander Ernstberger, vd för Allra-koncernen.

Allras kapitalmarknadsbolag Allra Capital Markets har granskats av revisorerna Grant Thornton och Allras fondbolag Allra Asset Management har gåtts igenom av BDO, som också är revisorer för de fonder som Pensionsmyndigheten har investerat i.

Internrevision i Allra Capital Markets har utförts av Russel Bedford och i Allra Asset Management har uppdraget utförts av Avega Revision, som är en av de ledande revisionsbyråerna i Luxemburg.

Av rapporterna framgår att revisorerna, oberoende av varandra, har granskat och analyserat de koncerninterna affärerna utan att finna några brister.

Revisionsrapporten för fonderna har kvitterats och undertecknats av fondens styrelse. Samtliga styrelseledamöter i fonden är oberoende från Allra och en av ledamöterna är dessutom tillsatt av Pensionsmyndigheten.

Allra Asset Management – Annual accounts 2016 (fondbolaget)

Allra Capital Markets – Financial statement 2016 (kapitalmarknadsbolaget)

ALLRA S.A. SICAV 2016 (fonden)